Roční výdaje

Roční výdaje spojené s nemovitostí ve Španělsku

Naprostá většina nemovitostí ve Španělsku je součástí společenství vlastníků (comunidad). Takovéto společenství je právnickou osobou, tvořenou všemi vlastníky té které budovy, seskupení budov nebo urbanizace. Řídí se jistými normami a zároveň rozhoduje o záležitostech, jež jsou ve všeobecném zájmu jejich jednotlivých členů (údržba, opravy, zlepšení společných prostor jako zahrady, bazény, atd.). Má také na starost smluvní dohody s externími dodavateli služeb jako bezpečnost, očista a spolupráci s jinými společenstvími vlastníků a místními orgány. Ke každé nemovitosti náleží určitý koeficient, tzv. účastnická kvóta, což je procentuální vyjádření poměru rozlohy té které nemovitosti vůči celku. Každý vlastník na základě této kvóty platí podíl na celkových výdajích. Každé společenství vlastníků by mělo mít alespoň jednu roční schůzi, i když je možno svolat jakoukoli mimořádnou, v závislosti na okolnostech. Na běžné schůzi se projde roční účetnictví (kontrola výdajů a příjmů), schválí se rozpočet na další období a zvolí se zástupci. Na základě žádosti kteréhokoli z majitelů je možno řešit jakoukoli záležitost, jež má spojitost se společenstvím.Výše poplatků závisí ve velké míře na velikosti komplexu, na službách a zařízeních, jež se tam nacházejí či poskytují, a na počtu vlastníků. Existují různé slevy za brzké platby a naopak penalizace za platby pozdní. Bývá proto výhodné mít pro tyto úhrady navedeno inkaso.

IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) Suma Gestión Tributaria – Daň z držení nemovitosti. Platí se jednou ročně z katastrální hodnoty nemovitosti

Impuesto sobre la renta de no residentes – nerezidenćní daňové přiznání, které se provádí jednou ročně

Energie a služby Ve Španělsku se všeobecně platí spotřeba elektrické energie každý měsíc, voda každé dva až tři měsíce, telefon a internetové připojení měsíčně. Přestože je to již výjimečné, existují stále některé komplexy, kde se voda rozpočítává mezi vlastníky z důvodu jediného vodoměru. V tom případě se připočítává k poplatku společenství vlastníků.

Pojištění nemovitosti / domácnosti

Je vhodné si sjednat pojištění nemovitosti, jež pokryje alespoň základní běžná rizika (požár, krádež, škody na vodovodním zařízení). Ve většině případů půjde o variantu přechodně či rekreačně obydlené nemovitosti. Ani desetileté pojištění, jež povinně ze zákona musí mít stavební firma, a které všeobecně řeší možné zásadní stavební nedostatky, ani samotné společenství vlastníků, nemívá pojištěny individuální nemovitosti ve vnitř.