Rezervace ubytování

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁVAZNOU REZERVACI UBYTOVÁNÍ

POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S NÁJMEM/PODNÁJMEM NEMOVITOSTI

(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami v souladu se Španělským zákonem:
č. 29/1994 ze dne 24. listopadu o městském nájmu (Ley de Arrendamientos Urbanos), ve znění zákona č. 4/2013 ze dne 5. června, královského dekretu č. 7/2019 ze dne 1. března a dále případně občanským zákoníkem.

CASASDEL – realitní a zprostředkovatelská kancelář
Kancelář: Calle Maestro Francisco Casanovas 13
03183 Torrevieja – Alicante
Pavla Dokoupilová
Tel: +34 681 636 086 (WhatsApp), +420 773 650 188
email: info@casasdel.com
Na straně Pronajímatele – dále jen Pronajímatel

Bod I. Předmět nájmu

  1. Apartmán (4+1) centrum, na ulici Plaza del Calvario n.1. , Torrevieja
  2. Apartmán (3+1) Playa de los Locos, na ulici Dynamarca 9, Torrervieja

Bod II. Cena nájemného

Dohodnutá cena u konkrétního apartmánu se potvrzuje odesláním webového formuláře

Příplatky:

Dobu příjezdu nutno sdělit předem

Check in od 16,00 
Check out do 11.00

Další poplatky a služby:

Vratný Security Deposit * 100 Eur, tento poplatek bude vybírán při příjezdu a vracen při předání klíčů

Úklidová taxa po opuštění apartmánu * – 50 Eur

Předání klíčů po 23.hodině * – 20 EUR

Zajištění přepravy z a na letiště do Alicante – od 40 Eur

Bod III. Rezervační záloha

Stanovena ve výši: 20% z dohodnuté ceny nájmu. Potvrzuje se odesláním webového formuláře.
Pro platbu zájezdů máme zřízené následující bankovní účty:

  • Deutche Bank (EUR): ES 07 0019 0418 2840 1005 1893
  • Moneta (CZK): 206 882 803 / 0600
  • Pro převod měn  je klíčový kurz, který vydává každý den Česká národní banka (ČNB).

Bod IV. Doba rezervace

Doba rezervace se potvrzuje odesláním webového formuláře.

Storno rezervace: Rezervace se může zdarma zrušit 60 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 60 dní před příjezdem host zaplatí 70% z celkové ceny ubytování, v případě zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem host zaplatí 100% z celkové ceny ubytování. Pokud se host k pobytu v apartmánu nedostaví, bude mu účtováno 100% ceny ubytování.
—————————————————————————————————————————-

Čl. I. Předmět smlouvy
Pronajímatel se v období od potvrzení této Smlouvy do uplynutí doby trvání Smlouvy (dále jen „Doba rezervace“) zavazuje vykonat činnosti směřující k uzavření nájemní/podnájemní smlouvy (dále jen „Nájemní smlouva“) ohledně Předmětu nájmu specifikovaného v Bodě I. Smlouvy (dále jen „Předmět nájmu“), na základě které vlastník Předmětu nájmu (dále jen „Pronajímatel“) přenechá do užívání Předmět nájmu Zájemci, a to za cenu specifikovanou v Bodě II. této Smlouvy (dále jen „Cena“) a podmínek této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že má vážný zájem a úmysl převzít nájemní/podnájemní právo k Předmětu nájmu za Cenu požadovanou Pronajímatelem a s Pronajímatelem uzavřít Nájemní smlouvu za podmínek dle této Smlouvy, a to v Době rezervace. Pronajímatel se zavazuje, že po Dobu rezervace neuzavře k Předmětu nájmu rezervační smlouvu se třetí osobou.
Čl. II. Rezervační záloha
Zájemce jako projev své vážné vůle, za zablokování Předmětu nájmu pro sebe, se zavazuje při potvrzení Smlouvy, popř. ve lhůtě uvedené v Bodě III. Smlouvy složit rezervační zálohu uvedenou v Bodě III Smlouvy. Zájemce potvrzením Smlouvy souhlasí, že v případě uzavření Nájemní smlouvy bude Rezervační záloha započítána na úhradu nájemného dle Bodu II. Smlouvy, pokud je k tomu Zájemce povinen. Zájemce bere na vědomí, že nezaplacení Rezervační zálohy řádně a včas je podstatným porušením této Smlouvy, které zakládá právo Pronajímatele odstoupit od Smlouvy a dále Pronajímateli vzniká vůči Zájemci nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. III. této Smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření Nájemní smlouvy z důvodu na straně Pronajímatele, bude Rezervační záloha Zájemci vrácena bez zbytečného odkladu způsobem určeným dohodou mezi Smluvními stranami.
Čl. III. Zajištění závazků
Zájemce se zavazuje a prohlašuje, že jeho úmysl převzít užívací právo k Předmětu nájmu je skutečně vážný. V případě, že nedojde k uzavření Nájemní smlouvy do Doby rezervace či Zájemce nesloží či nepřevede řádně Rezervační zálohu dle Bodu III. Smlouvy či jinak zmaří uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímatelem, náleží Pronajímateli smluvní pokuta sjednaná ve výši Rezervační zálohy. V takovém případě je Pronajímatel oprávněn si na smluvní pokutu započíst Rezervační zálohu složenou Zájemcem, popř. je oprávněn ji vůči Zájemci uplatnit dle podmínek této Smlouvy se splatností do 7 dnů ode dne odeslání výzvy. Výši smluvní pokuty obě strany považují za přiměřenou.
Čl. IV. Odstoupení
V případě, že ohledně Předmětu nájmu nebude možno uzavřít Nájemní smlouvu pro překážky na straně Pronajímatele, je Zájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Čl. V. Ostatní ustanovení
Tato smlouva je sjednána na dobu uvedenou v Bodě IV. Smlouvy – Doba rezervace.
Čl. VI. Zpracování osobních údajů
Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Pronajímatelem, jako správcem, a to za účelem plnění smluvních povinností Pronajímatele vyplývajících z této Smlouvy. Zpracování osobních údajů je ze strany Pronajímatele prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v souladu s dalšími platnými právními předpisy a současně dle prohlášení Pronajímatele o zpracování osobních údajů uveřejněného na jeho webových stránkách.
Čl. VII. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem odeslání elektronického souhlasu na webové stránce: https://www.casasdel.com/zavazna-rezervace/ a je uzavírána na dobu určitou odpovídající Době rezervace. Nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny veškeré právní jednání vůči druhému účastníkovi zasílat elektronickou formou a formou doporučeného dopisu s využitím provozovatele poštovních služeb na adresy smluvních stran uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany dále berou na vědomí, že se má za to, že zásilka, která byla odmítnuta, nepřevzata či nevyzvednuta a která byla odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb, došla třetí pracovní den po odeslání. V případě, že dojde ke změně týkající se adresy uvedené v záhlaví, vzniká Smluvním stranám povinnost tuto změnu oznámit písemně druhému účastníku Smlouvy. Pokud některá ze Smluvních stran tuto svoji oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa uvedená v záhlaví Smlouvy.

Elektronický souhlas se smluvními podminky při rezervaci ubytování

Je nutné vyplnit všechny údaje označeny hvězdičkou..

  • Casasdel.com

Souhlas se smluvními podminky - elektronický formulář pro rezervaci ubytování

Jméno a příjmení ( dále jen jako „Zájemce“ na straně druhé )

Adresa trvalého pobytu ( Ulice a číslo popisné, PSČ, Obec )

Rodné číslo

Telefon

Číslo OP/pasu

E-mail

Apartmá

Cena ( Bod II. Smlouvy ) - uveďte dohodnutou cenu

Rezervační záloha ( Bod III. Smlouvy ) - uveďte 20% nebo částku

Datum rezervace / datum příjezdu ( Bod IV. Smlouvy )

Datum rezervace / datum odjezdu ( Bod IV. Smlouvy )

Počet osob

Počet dětí do 3 let

Zpráva ( Návrhy k dalšímu ujednání )

Zde můžete nahrát Vaší letenku

Přejete si transfer z letiště?

Souhlas se zhora uvedenými Smluvními podminky

Odesláním formuláře podáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.